Sultan Ahmet Camii

Sultan Ahmet Camii | Poelenburg 156 |  1504 NH Zaandam

Sultan Ahmet Camii

Onderwijs

Wij zijn van mening dat een goede onderwijs en opleiding een voorwaarde is voor deelname aan het maatschappelijke leven en het fundament vormt voor goed burgerschap. Daarom hecht het bestuur van de Sultan Ahmet Moskee veel belang aan om de educatieve activiteiten zo veel mogelijk uit te bereiden en te ondersteunen. Nog steeds kunnen veel groepen migranten onvoldoende functioneren binnen de onze samenleving door inadequate beheersing van de Nederlandse taal, te weinig kennis van de onze samenleving en een laag opleidingsniveau.

Belangrijkste oorzaak van het achterblijven in het onderwijs van de allochtone kinderen ten opzichte van hun autochtone leeftijdsgenoten, wordt voornamelijk veroorzaakt door de taalachterstand zowel in het Nederlands als in hun moedertaal. Daarnaast speelt de onbekendheid met het Nederlandse onderwijssysteem en hoge drempeligheid van de onderwijsinstellingen een belangrijke rol. Mede hierdoor, maar ook wegens hun eigen lage onderwijs- en socio-economische niveau, zijn de ouders nog steeds weinig betrokken met het onderwijs van hun kinderen.

Het kabinet heeft onlangs veertig probleemwijken geselecteerd en wijk Poelenburg is helaas één van de dramatische probleemwijken. Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft met de zelfde redenen afgelopen jaar bezoek gebracht aan de Moskee en verwacht van het bestuur ook een bijdrage om de problematiek te verhelpen. Wij denken met onze project een deel van het probleem op te lossen in de wijk Poelenburg.

Bovenstaande inachtnemend, hebben wij als Moskee Bestuur besloten om een werkgroep Educatie op te richten, ten einde het aanbod van het onderwijs in de moskee te stroomlijnen en beter naar de behoeften van de kinderen en de ouders in te spelen. Onze doel is dan ook door het goede, aanvullende onderwijs onze kinderen te ondersteunen, hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen en zo doende betere integratie in de Nederlandse samenleving te bewerkstellen. Wij denken dit het beste te kunnen bewerkstelligen door organiseren van educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke activiteiten zowel voor de kinderen, ouders en volwassenen.

Een goed onderwijs voor het kind, voor de jeugd is een cognitieve slagader, die levenslang mee moet functioneren. Daar hebben de maatschappij en het individu gezamenlijk baat bij. Wat dat betreft kan het educatieve centrum van Sultan Ahmet Moskee heel belangrijke rol spelen om dat soort mensen handje te helpen om hun kennis en wetenschap te vergroten door educatieve programma’s aan te bieden of te organiseren in samenwerking met de maatschappelijke instellingen.

De educatieve activiteiten van onze werkgroep hebben tot doel om:
– Bevorderen van de taalvaardigheid en begrip in het Nederlands
– Kennis- en deelnemen van culturele activiteiten (muziek, theater, literatuur e.d.)
– Bevorderen van de identiteit en eigenwaarde van het individuen (met oog voor de medemens: leven en laten leven)
– Aandacht voor de normen, waarden en leven in de multiculturele samenleving
– Signaleren van de onderwijsachterstand en het opzetten van de individuele ondersteuning
– Het belang van onderwijs en communicatie onder de bevolking bewust te maken door het betrekken en bekendmaken ouders met het huidige Nederlandse onderwijs systemen
– Vorbereiden voortgezet onderwijs van de ouders en de kinderen.
– Van tijd tot tijd organiseren bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn in het onderwijssysteem.
– Door hoog opgeleide vrijwillige leden huiswerkbegeleiding geven aan leerlingen
– Advies bij schoolkeuze, de ouders en hun kinderen adviseren bij het maken van een schoolkeuze
– leren omgaan met verschillende programma’s (Word, PowerPoint, het gebruik van Internet en e-mail etc.) door het verzorgen van computercursussen.

Educatie

Taalcursussen voor de volwassenen
Voor degenen die moeite of achterstand hebben in taalvaardigheid, worden cursussen georganiseerd om de Nederlandse taal bij te spijkeren. Nadruk zal hierbij op leesvaardigheid en begrijpend lezen komen te liggen.
Wanneer: Op dinsdagavond en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Aanmelding: Vrij instroom

CITO / NIO Trainingen
Het is inmiddels gebruikelijk de leerlingen in groep 7 en 8 te laten oefenen met Cito-toetsen voorafgaand op de eindtoets basisonderwijs. Dit oefenen heeft tot doel een eerste indruk te krijgen van het niveau waarop de kinderen zich bevinden, eventuele hiaten in kennis en vaardigheden op te sporen en last-but-not-least kinderen te laten wennen aan de systematiek van de meerkeuzevraag. Kenmerkend voor de vele discussies erover is de angst voor deze toets. Deze angst lijkt vooral te ontstaan doordat scholen en docenten (en dus ook ouders en leerlingen) de uitslag van de toets als allesbepalend ervaren. Om de kinderen voor te bereiden op de beruchte CITO toets of NIO toets (intelligentietest) in groep 8 verzorgen wij oefentoetsen voor Cito-toets rekenen, taal en studievaardigheid etc.
Wanneer; volgens het jaarrooster op zaterdag en zondag van 15.00 uur tot 16.45 uur. Aanmelding: via de website of e-mail naar info@sultanahmet.nl

Huiswerkbegeleiding & Mentor
Bij schoolproblemen denk je allereerst aan slechte cijfers omdat de leerling moeite heeft met bepaalde vakken. Maar problemen van leerlingen kunnen ook het gevolg zijn van een verkeerde studieaanpak of gebrek aan motivatie. Met de huiswerkbegeleiding worden o.a. vakgerichte begeleiding gegeven aan leerlingen vanaf groep zes, die dreigen vast te lopen of die een achterstand hebben in een bepaald vak. De lessen zullen plaats vinden in groepjes van maximaal 12 leerlingen en zal worden gegeven door hoog opgeleide vrijwillige leden. De docent besteedt tijdens de bijles ook aandacht aan de studieaanpak van de leerling. Ook zullen deze kinderen een mentor krijgen. Werken in kleine groepen wordt door leerlingen als prettig ervaren. Er is genoeg tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en er is tevens de stimulans en vertrouwdheid van de medeleerlingen. Daarom is deze begeleidingsvorm zo succesvol. Bij deze vorm van begeleiding wordt de leerlingen een duidelijke structuur aangeboden, waarbinnen zij zelfstandig leren werken. Het vereist van de leerlingen voldoende motivatie en inzet: zij zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen studieresultaten. De leerling zullen enkele keren per week op vaste tijden studeren. Aan het begin van elke sessie wordt besproken, wat er die dag moet gebeuren en hoe het werk zal worden aangepakt. Er zal een weekplanning bijgehouden worden. De leerlingen leren op deze manier vooruit werken. Tijdens het maken van het huiswerk kan hulp worden ingeroepen; het huiswerk zal zoveel mogelijk gecontroleerd en overhoord worden.
Wanneer; Zaterdag en Zondag (tijden in overleg met de groep)
Aanmelding: via de website of e-mail naar educatie@sultanahmet.nl

Themabijeenkomsten
Van tijd tot tijd organiseren van bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo zullen er verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden over verzekeringen, gezondheid en het onderwijssysteem. Daarbij willen wij telkens gastsprekers uitnodigen om duidelijkheid te verschaffen. Het volgende thema´s zullen aan de orde komen:
– Arbeid – Sociale zekerheid
– Onderwijs en opvoeding
– Gezondheidszorg en welzijn
– Overheidsbeleid rond minderheden, taken van politie en justitie
– Rechtshulp – CWI, vrijwilligers werk, vakbonden, bibliotheek etc.
Voor de genoemde bijeenkomsten zal de conferentiezaal van de moskee en indien nodig de leslokalen gebruikt worden als locatie, afhankelijk van het doel en de omvang van de bijeenkomst. Ter bevordering van samenwerking met andere instanties zullen wij een deel van de thema’s organiseren in buurthuis of wijkcentrum.
Wanneer: Geen datums nog bekend. Zodra ingepland worden mensen via de website geinformeerd.

Ouderspreekavonden
Omdat de ouders van scholieren vaak de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, wordt aan leerlingen vanaf groep zeven en hun ouders de mogelijkheid geboden om zich te laten vergezellen door een bekwame persoon voor ouderavonden/rapportbesprekingen.
Wanneer: Op verzoek van ouders, via contactformulier aanmelden.

Computercursussen
In de leslokalen worden basiscursussen aangeboden bij het leren omgaan met verschillende programma’s (o.a. MS Office), het gebruik van Internet en e-mail door het verzorgen van computercursussen voor beginners en eventueel gevorderden.
Wanneer: In overleg met de groep’
Aanmelding: via de website of e-mail naar educatie@sultanahmet.nl

Lestijden

Lestijden van het opleidingsjaar 2016/2017

Zaterdag
10:00 – 12:30 Godsdienst les/ Turkse taal en cultuur 1. groep ( meisjes )
13:00 – 15:30 Godsdienst les/ Turkse taal en cultuur 2. groep ( jongens )

Zondag
10:00 – 12:30 Godsdienst les/ Turkse taal en cultuur 1. groep ( Jongens )
13:00 – 15:30 Godsdienst les/ Turkse taal en cultuur 2. groep ( meisjes )

Woensdag
14:30 – 16:00 Godsdienst les/ Turkse taal en cultuur 5-7 jaar
14:30 – 16:00 Godsdienst les/ Turkse taal en cultuur 5-7 jaar

2016 / 2017 JAARPLANNING

Over Ons

Sultan Ahmet Moskee vervult naast zijn godsdienstige taak ook een sociale taak. De bestuursleden worden op een democratische manier gekozen en zij vervullen op hun beurt werkgeverschap voor de imam.

© 2017 Copyright. All Rights Reserved.

Informatie

Vernieuwde website...

Designed by Axumedia ©

Contact

HDV Zaandam Sultan Ahmet Moskee
Poelenburg 156
1504 NH Zaandam 

T 075 - 616 94 76
F 075 - 631 27 36
M 0031 624920043 

info@sultanahmet.nl
www.sultanhamet.nl